PROJEKT: Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia
nr POIS.02.05.00-00-0103/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa
II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020mapa dotacji

Beneficjent: Gmina Blachownia

Cel główny:
Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia poprzez zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologicznego czynnego na terenie Miasta Blachownia.
Co z kolei przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego i przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z negatywnych skutków zmian klimatu.
Ponadto dzięki realizacji projektu zwiększy się dostępność mieszkańców do wysokiej jakości infrastruktury
i zwiększy się także różnorodność fauny i flory na obszarze objętym projektem.

Cele szczegółowe:
● Poprawa stabilności ekologicznej zbiornika "Blachownia",
● Poprawa bioróżnorodności zbiornika oraz jakości stanu wody,
● Poprawa jakości stanu wód powierzniowych,
których osiągnięcie wraz z celem głównym przyczyni się do osiągnięcia poniższych celów ogólnych, jakimi są:
● Poprawa stanu jakości środowiska naturalnego,
● Poprawa jakości przestrzeni miejskiej na terenie Miasta Blachownia,
● Poprawa jakości życia mieszkańców na terenie Miasta Blachownia,
● Uporządowanie terenów wokół zbiornika "Blachownia",
● Zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej mieszkańcom miasta oraz osobom odwiedzającym.

Wskaźniki produktu:
● łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów: 29,07 ha
● liczba obiektów, na których przeprowadzono rekultywację: 1
● liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 3

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
● udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji: 67%
● liczba nowoutworzonych miejsc pracy: 2

Czas trwania projektu to listopad 2017 do grudnia 2020 roku.
Wartość projektu wynosi 14.357.484,63
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 12.100.748,69zł

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:
a) specjalny adres e-mail naduzycia.POIS@mr.gov.pl
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci