Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie
dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych


NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.02.01.00-24-0223/15-002

Wartość projektu 1 007 035,858
Wkład funduszy europejskich 855 980,24
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest uruchomienie 31 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Miejski w Blachowni. Uruchomione e-usługi publiczne charakteryzować się będą walorem powtarzalności (tj. dotyczyć będą często załatwianych spraw) oraz wysokim poziomem dojrzałości (wśród 31 e-usług jest 6 usług spersonalizowanych i 10 usług transakcyjnych). Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim, modernizacją infrastruktury sprzętowej oraz realizacją szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników Urzędu. Projekt zakłada integrację systemów informatycznych oraz wykorzystanie możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych: krajowej (ePUAP) oraz regionalnej (SEKAP). Zakłada się, że dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba spraw załatwianych przez Urząd Miejski w Blachowni w pełni elektronicznie.